Aktuális Metropolis Témakörök Szerzõink Linkek
   Belépés in English
Keresés az adatbázisban     
Füzi Izabella (ed.): Verbális és vizuális narráció


A kötet a verbális és vizuális történetmondás aspektusait mutatja be narratológiai fogalmak és szempontok összefüggésében. Hogyan mesélnek a képek? Mi történik, ha egy történet médiumot vált? Mi a különbség a film, a regény, a festmény, a képregény és a televíziós mûfajok narratív eljárásai és lehetõségei között? Hogyan oszlik meg a narratív tudás, hatalom és felelõsség az elbeszélés folyamatában részt vevõ felek között? Mi a narratívák megismerési értéke? Hogyan zajlik a narratív befogadás?
Felépítését tekintve a szöveggyûjtemény a megalapozó és fogalomtisztázó írásoktól az esettanulmányokon át a további kutatásokat elõsegítõ, egy-egy terület vitáit összefoglaló írásokig tart. Kozloff és Branigan a narratívák mibenlétét a kettõs idõszerkesztés, illetve befogadói aktivitás felõl tárgyalják. Chatman és Steiner a történetek médiumok feletti jellegét vizsgálják, és rámutatnak a médiumspecifikus vonásokra is. Végül Bal és Jahn írása a nézõpont tágabb területét váltja aprópénzre: Bal a fokalizáció jelenségében az észlelés narratív kódolását ragadja meg, Jahn pedig a megbízhatatlanság olyan eseteit vizsgálja melyekben magának az elbeszélõi figurának a hitele kérdõjelezõdik meg.

Apertúra Könyvek
Pompeji
Szeged, 2011
ISBN 978-963-89-0001-2
ISSN 2061-5256